• Open-Hours:10 am to 7pm
  • info@yoursite.com

Uw spe­cia­list

Een waaier van diens­ten, gewi­jd aan perslucht

an gericht advies tot een flexi­bele en effi­ciënte dienst-na-ver­koop, AF Bel­gium ver­ze­kert u een com­plete dienst­ver­le­ning inzake pers­lucht. Vanuit onze stra­te­gische ves­ti­gin­gen over heel het land bie­den wij u een snelle en afdoende bijs­tand. Onze ser­vice is nooit ver weg.

Gericht advies

Een kwa­li­ta­tieve pers­luch­tins­tal­la­tie vergt een diep­gaande en geper­so­na­li­seerde stu­die, zodat u tegen de beste pri­js kunt genie­ten van alle moge­lij­khe­den van deze veel­zi­j­dige ener­gie. Lou­ter com­po­nen­ten ins­tal­le­ren vol­staat niet. Uw toe­pas­sing vraagt een oplos­sing op maat die beant­woordt aan uw spe­ci­fieke behoeften.

AF Bel­gium ana­ly­seert uw behoef­ten en werkt een aan­ge­paste oplos­sing op maat uit voor uw nieuwe toe­pas­sing of het opti­ma­li­se­ren van uw hui­dige installaties.

AF Bel­gium kan bogen op ruim 100 jaar erva­ring bin­nen dit vak­ge­bied. De onder­ne­ming ver­ze­kert u stee­vast de beste pri­js-kwa­li­teit­ve­rhou­ding, gekop­peld aan een snelle dienstverlening.

De kost­pri­js van een ins­tal­la­tie bli­jft niet beperkt tot de aan­koop­pri­js. Daa­rom zoe­ken onze spe­cia­lis­ten sys­te­ma­tisch naar de oplos­sing met de beste ‘total cost of ownership’.

Enkel een onder­ne­ming met ves­ti­ging in de regio kan u een der­ge­lijke geper­so­na­li­seerde ser­vice bieden!

Een snelle en effi­ciënte dienst-na-verkoop 

Onze dienst-na-ver­koop ver­ze­kert een snelle tus­sen­kom­st, de klok rond, zeven dag op zeven. 

Onze zeer erva­ren tech­ni­ci stel­len alles in het werk om uw pro­ble­men snel te verhel­pen, ongeacht het merk. 

We bes­chik­ken over een ruime voor­raad voor een opti­male bes­chik­baa­rheid aan wis­sel­stuk­ken voor uw persluchtinstallaties.