• Open-Hours:10 am to 7pm
  • info@yoursite.com

Wie zijn we?

Kijkt u uit naar een glo­bale oplos­sing voor al uw behoef­ten inzake pers­lucht? Dan is AF Bel­gium uw part­ner bij uits­tek. Onze spe­cia­lis­ten bes­tu­de­ren uw behoef­ten tot in de details en bie­den u een geper­so­na­li­seerde oplos­sing die naad­loos aans­luit op uw vraag.

Naast de com­po­nen­ten stel­len wij u oplos­sin­gen op maat voor, waar­bij kwa­li­ta­tieve pers­lucht wordt aan­ge­le­verd tegen de beste ‘total cost of ownership’.

AF Bel­gium is aan­we­zig in alle sec­to­ren waar pers­lucht vereist is. De onder­ne­ming selec­teerde een gam­ma uit­mun­tende pers­lucht­pro­duc­ten om haar klan­ten­kring de beste kwa­li­teit te ver­ze­ke­ren op het gebied van pers­lucht. Onze oplos­sin­gen steu­nen op hoog kwa­li­ta­tieve com­po­nen­ten, met de grootste zorg gese­lec­teerd voor elk spe­ci­fiek pro­ject. Onze bij­zon­der door­dachte bena­de­ring vormt de beste kwa­li­teits­waar­borg  van onze maa­to­plos­sin­gen voor perslucht.

Op basis van haar ruim 100 jaar erva­ring kan AF Bel­gium u advi­se­ren en bijs­taan in elke pro­ject­fase. Onze spe­cia­lis­ten ver­ze­ke­ren u snel de nodige tech­nische onders­teu­ning en garan­de­ren op die manier uw aan­voer van kwa­li­ta­tieve perslucht. 

Zo nemen wij het onde­rhoud en de hers­tel­ling van uw machi­ne­park voor onze reke­ning, ongeacht het merk. Aan de hand van geper­so­na­li­seerde onde­rhoud­scon­trac­ten verho­gen wij stel­sel­ma­tig het ren­de­ment van uw ins­tal­la­ties en waar­bor­gen zo de laag­ste gebruiks­kost voor al uw pers­lucht­voor­zie­nin­gen. Onze vol­le­dige dienst­ver­le­ning staat in het teken van de kwa­li­teit van de pers­lucht met res­pect voor de vei­li­gheid­scri­te­ria, zoals omschre­ven door BeSaCC.

Met AF Bel­gium kunt u op beide oren sla­pen als het om pers­lucht gaat. Wij ver­ze­ke­ren de aan­voer van kwa­li­ta­tieve pers­lucht, zodat u kunt focus­sen op uw processen.