Pers­lucht­tanks

Hoog­waar­dige persluchttanks

AF Bel­gium biedt een hele reeks een­vou­dige en gemak­ke­lijk te ins­tal­le­ren pers­lucht­tanks aan. Op basis van een stan­daard­gam­ma of een op maat ont­wik­keld pro­duct, vindt u bij ons de tank die pre­cies aan uw behoef­ten beantwoordt.

Al onze ver­zinkte of ges­chil­derde, ver­ti­cale of hori­zon­tale tanks, met inhou­den van 100 tot 5000 liter, zijn bes­tand tegen een bedri­jf­sdruk van 16 bar. Deze hoog­waar­dige pro­duc­ten zijn reeds sedert 20 jaar gecer­ti­fi­ceerd en vol­doen aan de streng­ste Euro­pese normen.

Bij AF Bel­gium geniet u van een grote voor­raad en van maat­werk dat bin­nen de kortste keren wordt uitgevoerd.