• Open-Hours:10 am to 7pm
  • info@yoursite.com

Onze pro­duc­ten

Pers­lucht wordt gebruikt in tal van sec­to­ren en voor heel wat toe­pas­sin­gen. Deze stof kan kos­te­lijk blij­ken indien de pro­duc­tie en het gebruik niet steunt op een gron­dig bes­tu­deerde oplos­sing met gebruik van hoog kwa­li­ta­tieve producten.

Daa­rom selec­teert AF Bel­gium haar pro­duc­ten met de grootste zorg, zodat elke klant ver­ze­kerd is van de beste ‘total cost of ownership’.

Com­pres­so­ren voor uw sector

Onze pro­duc­ten omvat­ten alle behoef­ten aan pers­lucht, van de kleine com­pres­sor voor een garage tot groot­scha­lige far­ma­ceu­tische en petro­che­mische ins­tal­la­ties, of oplos­sin­gen voor adem­ha­ling­sgas. Onze erva­ring garan­deert de selec­tie van de tech­no­lo­gisch meest recente pro­duc­ten om het meest ges­chikte ant­woord te bie­den op uw spe­ci­fieke behoeften.

Onze schotten‑, schroef- en zui­ger­com­pres­so­ren ver­rich­ten alti­jd per­fect hun werk, omdat ze spe­ciaal gese­lec­teerd zijn en op maat van uw toepassing.

Schot­ten­com­pres­so­ren

Schroef­com­pres­so­ren

Behan­de­ling van perslucht

OILFREE indus­triële compressor

Hoge druk zui­ger­com­pres­sor voor ademlucht

Stiks­tof­ge­ne­ra­to­ren

Wij bie­den u even­wel meer dan lou­ter een pro­duct. Onze pers­luch­to­plos­sing omvat niet alleen een com­pres­sor, maar ook alle andere vereiste com­po­nen­ten voor uw ins­tal­la­tie: fil­ters, dro­gers, reser­voirs, ont­luch­ters, wate­raf­schei­ders… Dit alles met oog voor een voort­du­rend geop­ti­ma­li­seerde energie-efficiëntie!

Wij bie­den u moni­to­rin­go­plos­sin­gen voor de kwa­li­ta­tieve pers­lucht­pro­duc­tie op maat van uw vereis­ten, van een een­vou­dig contro­le­pa­neel tot een gecen­tra­li­seerd of online beheersysteem.

Bepaalde sec­to­ren (far­ma­cie, voe­ding…) ver­gen pers­lucht van een bui­ten­ge­wone kwa­li­teit. AF Bel­gium bes­chikt hier­voor over een hele resem pro­duc­ten die de gang­bare vereis­ten kun­nen overtreffen.

Ver­der stel­len wij eve­neens pro­duc­ten voor spe­ci­fieke vra­gen voor (beperkte ruimte, geluid­sdem­ping, mobi­li­teit…). Aan de hand van andere pro­duc­ten, zoals water­ge­koelde en –ges­meerde com­pres­so­ren, kun­nen we tege­moet­ko­men aan heel spe­ci­fieke vereis­ten, waar vol­le­dig olie moet geweerd worden.